Nyhed

Udstykning truer sjældne padder

Planer om udstykning af byggegrunde i Augustenborg truer Løvfrø og Stor Vandsalamander.

 Sønderborg Kommunes Teknik-, By- og Boligudvalg har besluttet at byggemodne et nyt område ved Lykkegård ved Augustenborg.
Der er tale om området umiddelbart øst for det nuværende parcelhusområde, ud mod Kettingvej.

Området, som forvaltningen ønsker at byggemodne, bliver i dag afgræsset, og der er et vandhul på arealet, som er §3 beskyttet. Vandhullet huser en del paddearter. Der iblandt Løvfrø og Stor Vandsalamander, som begge er beskyttet af EU’s habitatdirektivs bilag IV, men også bl.a. Lille Vandsalamander og Skrubtudse, der som alle danske paddearter er fredede.
Arter som står på EU’s habitatdirektivs bilag IV, er underlagt en streng beskyttelse, som bl.a. gør, at der er forbud mod at ødelægge disse arters yngle- og rastesteder.

Vandhullet er tænkt bevaret i udstykningen, med en 10 meter bræmme i et grønt område, som friholdes for bebyggelse.
DN Sønderborg vurderer, at selv om vandhullet bevares i en eventuel udbygning af Lykkegård mod øst, så vil der være en stor sandsynlighed for, at det på sigt vil miste sin værdi som ynglebiotop for bl.a. de to bilag IV-arter, Løvfrø og Stor Vandsalamander.
Disse arter stiller specielle krav til deres yngleområder, og nutidens drift af arealet, hvor det afgræsses, og dermed holdes lysåbent, gavner disse arter.
Denne driftsform kan ikke opretholdes i et mindre grønt område inden for bebyggelsen, og vandhullet vil derfor med stor sandsynlighed gro til, og dermed i sidste ende ikke længere være et egnet ynglested for bl.a. Løvfrø og Stor Vandsalamander.

Lokaliteten ved Lykkegård indgår i et lokalt netværk af egnede ynglevandhuller for de nævnte
bilag IV-arter, og har derfor en væsentlig betydning for opretholdelse af den sidst rest af den tidligere
udbredte forekomst af de sårbare og sjældne paddearter, hvor de yngledamme, de sjældne arter trives i,
også er levested for andre sårbare vandhulsorganismer.

DN Sønderborg mener derfor, at det er uheldigt, hvis man vælger at udvide Lykkegård mod øst, og at kommunen i stedet bør tage hensyn til de stærkt beskyttede bilag IV- arter og holde fast i den tidligere beslutning om, at udbygningen af Lykkegård skal ske mod vest.

DN Sønderborg mener generelt, at det er vigtigt, at kommunen sørger for at beskytte vores sjældne og beskyttede dyrearter og planter, og ikke mindst lever op til beskyttelseskravene for bilag IV-arterne.

I Sønderborg Kommune har vi ikke meget god natur, og det er derfor ekstra vigtigt, at vi værner om den natur vi har.

Der er lavet lokalplan for området i 2005, af den daværende Augustenborg kommune, hvor der efter hensigten skulle bebygges både øst og vest for det nuværende parcelhusområde.
Vandhullet var der også i 2005, men siden dengang er der sket den udvikling, at vandhullet nu huser truede paddearter.

I 2021 beslutter Teknik- og Miljøudvalget, at etape 2 af udbygningen af Lykkegård skal ske mod vest.
Her i 2023 anbefaler forvaltningen, at man i stedet begynder at byggemodne området mod øst.
Begrundelsen er, at man hurtigere kan komme i gang i dette område, i sammenligning med en udvidelse mod vest, og at prisen er højere ved en udvidelse mod vest, pga. bl.a. arkæologiske udgravninger og behov for ny lokalplan.

Iht. referat fra Teknik-, By- og Boligudvalgsmøde 11. april 2023 begæres sagen fremlagt for Byrådet.  

DN Sønderborg håber, at beslutningen går naturens vej.

 

Fotos: Andreas Andersen.

Flere nyheder